Emri

Emaili

Adresa

Kontakti

Opsionet

   

    044281494

    Rr.Be

    044907795

   

    044419399

    Rr.Id

    044539555

    Rr. D

    044648608

    Vërba

    044196130

    Rr.Sa

    044554024

   

    044111813

    Rr.He

    044430533

   

    045285539

    Maxhu

    045853305

    Rr.Fa

    044417057

    Suhad

    044486904

    Rr.Br

    044138123

    Rruga

    044454300

    Prugo

    044151492

    Rr.Ja

    049240992

    Rr. M

    044569006

   

    044645732

    RR,Da

    044582846

    Rr.Da

    044781931

   

    044225664

    Rr.Se

    049230431

    Sofal

    045507730

   

    044806375

    Gjino

    044312961

    Darda

    045270557

    Rr Ca

    044135474

    Komor

    045603985

    Piran

    045477777

    Rr.Me

    044569736

    Rr.Mi

    044122508

    Rr.Ba

    044328710

   

    044282092

   

    049640054

    Rruga

    044157422

    Rr.Na

    044251862

    Rr.Gj

    049724947

    Zabel

    049813045

    Rr. M

    044376370

   

    049733151

   

    049365104

    Rr.Mu

    045634985

    Rr.Mu

    044844336

    Rr.Ri

    049197911

    mirlinda.ferati2[email protected]

    Rr. A

    049176203

    Rr.Pa

    044645575

   

   

   

    Pollu

    044265360

    Rr.Di

    044632464

    Rr.Pr

    044195984

    Rr.Is

    044985649

   

   

   

   

    044223715

    Pokle

    044821928

    Rr.Ta

    044785497

    Mati

    044795907

    Rr.Ag

    044544901

    Rr.Ha

    044158716

    Shesh

    049437676

    nuk ka,e fshire nga anetaresimi

   

    044596539

    Rr.Vë

    044244924

    Rr. A

    044442408

   

    044115621

    Rr.Sy

    049434788

    Bregu

    044368040

    Rr. D

    049607810

    Rr.Ba

    044822978

    Rr Fe

    045330144

   

    044263630

    Rr.Mu

    044294095

    Rr.Ze

    044958466

    Rr.Da

    044780218

    Rr.An

    044427023

    Caral

    045675154

    Lipja

    044316512

   

    044413852

    Darda

    044247606

    Leke

    044151567

    Mati

    044728422

    Rr.Nu

    044566006

   

    049672505

   

    044385604

    amir+[email protected]

    Rr.Ka

    045200721

   

    044146141

    Lagja

    044137099

    Marie

    044669810

    rr.Xh

    044188903

    Rr.Is

    049595825

    Rr.Gj

    044898779

    Rr.Is

    044724464

   

    044377955

    Veter

    049824280

    Vajni

    44194934

    Rr. U

    049639108

    Rr.Ur

    049818011

   

    049865362

    Rr K

    049855847

    Rr.Ri

    044823200

   

    044542281

    Gjerm

    044947686

    Banjë

    044468637

    Kuqë

    049640038

    Ul Be

    044184359

   

    044223710

    Rr.Xh

    044608935

    Ulpia

    049710939

    Rr.Ag

    049252678

    Rr.Re

    044493084

    Rr. K

    044355245

    Rr.Li

    049842649

    Llapa

    049628938

   

    046122589

    Çalla

    049179755

    Rr.Ma

    044561735

   

    049407355

    Rr.Xh

    044249050

   

    044584566

    Rr.Gu

    044294527

    Bella

    049408109

    Rr.Ko

    045529829

   

    044356356

    Rr.Ha

    045688411

   

    044472717

    nuk ka,I fshire nga anetaresimi

   

    +41789655432

    Rr.Mu

    044175401

    Rr.Fe

    044361420

    Rr.Xh

    044163264

    Rr.Me

    044318131

    Rr.Ze

    044562054

    Rr.Xh

    044610630

   

    049349088

    Rr.Ma

    044965152

    Rr.Ha

    044647022

    Rr.Qa

    044624391

    Vitom

    044762842

    Kaliq

    049647689

    Rr.Zi

    044782923

   

    049170134

    Brodo

    049277771

    Rr.Je

    044356325

    Zhegë

    045219602

    Bregu

    049649132

   

    044363587

   

    045678800

    Rr.Ka

    044778555

    Doman

    044416953

    Rr. Q

    044322757

    Fsh.V

    044702022

    Rr.Re

    045604435

    Malis

    044467741

    Rr.Ad

    045634705

    Rr.Ed

    044424008

    Rr.Ve

    044366009

    Gjyle

    045950886

    Rr.Në

    044663293

    Gjerm

    044585095

    Rr.Sy

    044402405

    Qamil

    044212023

    Lekë

    045285539

    Rr.Në

    044220928

    Rr.Xh

    044488127

    Tërpe

    044824323

    Rr.Uk

    049448441

    Rr.Uk

    049320850

    Rr Nd

    044452228

    Rr.Be

    049812956

    Rr.Be

    44984507

    Rr.Ku

    049825099

    Banul

    044731351

    Jani

    044463880

    Rr.Er

    049874886

    Rr.Me

    049383809

    Rr. I

    049442654

    Rr.Me

    049438238

    Rr.Mi

    049620588

    Rr.Gj

    045620411

    Vlash

    045656969

    Hafez

    044474154

    Kanad

    044121259

    Rr.Ah

    044399498

    Rr Vë

    044702793

    Rr.Qa

    044631131

    Shesh

    049119394

    Krush

    049787284

    nuk ka,e fshire nga anetaresimi

    Krush

    044585259

    Krush

    045506669

    Rr.Wa

    044425339

    Rr.P.

    045374719

    Rr.P.

    045219022

    Rr. R

    043751423

    Rr. B

    049114482

    Rr;De

    049819151

    Brezn

    049113950

   

    044388003

    Rr,Ze

    049807518

    Rr.Rr

    049396282

    Rr.Ru

    049201527

    Rr.Ma

    044216806

    Rr.Hy

    044207501

    L.Mal

    044240017

    Krush

    044535343

    Krush

    049275746

    Krush

    049560520

    Rr.Fe

    044462779

   

    045570094

   

    045635612

   

    044704668

    Veter

    04411173

    e pensionuar

    Veter

    044136598

    Rr.Fe

    045378144

    Hamit

    044493865

    Rr.Ym

    049576766

    Gjerm

    045621353

    Rr.17

    044715785

   

    045530507

    Mazgi

    049260237

    Rr.Ab

    044380961

   

    045271290

    Betej

    044294613

    Tërrn

    044532910

    shqipehyseni-erg[email protected]

    Rruga

    044164999

    Rr. D

    045833248

    Rr. A

    045669189

    Rr.Ar

    045272069

    Rr.Ba

    045529283

    Rr.Ak

    045663693

    Rr.En

    044905757

    Rr.Na

    049233474

    Grejk

    049305399

    Rr."G

    049214153

    Rr.Sh

    045227317

    Rr.Ju

    044881375

   

    044389587

    Rr.Br

    049694480

    Rr.M

    045556692

   

    044892285

    Rr.Xh

    049899951

    Mehme

    045818888

    Rr. 7

    045654527

    Rr.Sh

    045658688

   

    049133168

    Rando

    049342308

   

    045368940

    Rr.Nu

    049450149

    Prizr

    049304234

    Rr.Is

    049166726

   

    044771252

    Stude

    049288068

    Rr.Fe

    049870573

   

    045607125

    Rr.Av

    049689628

    Rr.20

    049166560

    Mbret

    045390682

    Rr.Fa

    049199988

    Rr. B

    048451446

   

    049177629

    Terst

    049123620

    Tërst

    049263484

    Vrell

    049223708

    Rr.Ad

    049318133

    Dervi

    044780814

    Livoç

    045690093

    Rr. H

    045618469

    Shush

    "044493780

    Rr.Sh

    044555890

    Rr.He

    044174130

    Rr.Mu

    049366129

    Rr.Mi

    049278144

    Rr.Is

    044640421

    Rr.28

    049430111

    Rr. D

    044884114

    Krush

    044197092

    Bukos

    049866525

    Lupç

    044364616

    Rr. M

    044815125

    Rr.Re

    049822902

    Rr.Ha

    044871448

    Rr.R.

    044221956

    Rr.Sh

    044340450

    Resht

    049502005

    Rr.Nd

    044223023

    Gjila

    044377111

    Rr.Fa

    044146327

   

    049422533

    Rr.Fe

    045296525

    Ramja

    049676330

    Rr. K

    045655606

   

    049608822

    Sofal

    044698596

    Elbas

    049590220

    Nakar

    045800347

    Rr.Re

    044358574

    Rr.Ar

    049894848

    Rr.El

    046901900

    Rr.Za

    044640827

    Beriv

    044922179

    Rr.Sh

    045413210

    Orlla

    044167342

   

    044438502

    Vrini

    044763418

   

    044407857

    Rr.Ed

    044640546

    Dubra

    049864565

   

    049419435

    Gjerm

    044375879

   

   

    045373242

    Rrust

    045377228

    Nazim

    044113929

    Rr.Ha

    044714287

    Rr.Hy

    044104516

    Lagja

    044199335

    Rr.Mu

    044556470

    Livoç

    045620918

    Komog

    044905756

    Rr. E

    045543349

    Baril

    044559289

    Darda

    044178568

    Kishn

    044747494

    Rr.Sh

    044987304

    Rr.Fe

    044361817

    Rr.Ve

    044884043

    Rr.Mu

    049339953

    Rr.Mu

    044438985

   

    049890556

   

    045560448

    Bregu

    044775192

    Bllac

    044663733

    Rr.Da

    044947473

    Ulpia

    044422844

   

    045553594

    Rr.Fa

    049608399

    Rr Al

    044776333

    Rr.Li

    044634595

    Rr.Is

    048458908

   

    049263658

   

    049844769

    Gllav

    049627468

    Rr.Mu

    044404012

   

    049497343

    I fshire nga anetaresimi

   

    nuk ka

    Radac

    045582483

    Kçik

    045560335

    Rr. m

    049138183

    Rr.Gu

    049192239

    Rr.Br

    044244917

    Rr.Mu

    044990933

    Rr.He

    045969512

    Rr. H

    045643259

    Rr. D

    045621593

    Rr,Ha

    045577081

    Deshm

    044159591

    Dobli

    049395113

   

    045228820

    Rr.Za

    044546359

    Ulpia

    049650731

    Topan

    044986916

   

    044210557

   

    043510898

    Rr.28

    045885518

    Komor

    044775517

    Llukë

    049650324

    Rr.Ko

    049539586

   

    044682379

    Komad

    044970403

    Kole

    049685371

    Rruga

    049243195

    Rruga

    049234193

    Rr.Ag

    044765777

    Leke

    044259295

   

    049852635

    Nakël

    049697748

    Rr.Az

    045528901

    Rr.Mu

    045515879

   

    044651253

   

    Rr.Ri

   

    Rr.Xh

    044727878

    Rr.Ne

    045379983

    Prish

    049821298

    Rr.Dr

    45171555

   

    049425644

    Kaliq

    049669360

    Gjyra

    049846012

   

    049418109

   

    049309024

   

    049630803

    Masak

    049513858

    Fshat

    049952005

   

    049717815

   

    049640160

    Rr/.G

    049479089

   

    045652373

   

    049724330

    Rr.Bi

    049129799

    Komor

    049620793

   

    049688435

   

    049484182

    Skend

    049185440

    Rr. V

    049859669

    Rruga

    049503089

    Bresa

    044819771

    Rr.Aa

    044349348

    Rr.Ma

    049422397

    Nëntë

    044361938

    Fshat

    045693869

    Rr.Al

    045398858

   

    044775841

    Leqin

    049159503

    Rr. "

    049323802

    Rr.Is

    049682783

    Rr.Tr

    049157381

   

    044766869

   

    049216747

    Rr.Iz

    049531828

    Bresa

    049193102

    Bardh

    044784374

    Malis

    044113070

    Rr.Vë

    049719787

    [email protected] fshire nga anetaresimi

   

    +43677641403506

    Rr.Iz

    044232307

    Prish

    044681505

    Rr.Ma

    044233256

    Ulpia

    044500657

    Fshat

    044553410

    Arber

    045755557

   

    049529264

    Velek

    044753320

    Rr.K.

    045581883

    Mitro

    049402021

    Tanko

    049317610

    Rr. "

    045609520

    Rr.My

    049277118

    Rr.Is

    049718558

    Babus

    044523194

    Çikat

    049864441

    Rr Me

    045619966

   

    044704484

   

    045633767

    Tërna

    044985593

   

    044344740

    Rr.Le

    044235370

    Bulev

    045525736

    Rr.Je

    044375705

   

    049656627

    Savro

    049286964

    Vrani

    044498193

    Rr.Sk

    049234293

   

    049272308

   

    045669986

    Radiv

    044730427

    Muqiv

    046111335

    Rr.Sa

    049240335

    Rr.Mo

    044211142

    Gergo

    049843644

    Fshat

    045993733

   

    044541909

    Slivo

    049732354

    Rr.Be

    045549199

    Rr. S

    044897303

    Prish

    045555017

   

    049208606

    Fshat

    049225976

    Rr.Xh

    049589171

    Rr.Il

    044909176

    Rr.M.

    044552588

   

    044862334

    Rr. H

    044876909

    Rr.Ym

    049255664

    Gjerm

    049433723

   

    045686373

   

    049157029

   

    045310332

    Rr.Is

    044988972

   

    044465905

    Rr.Al

    044319176

   

   

   

    Rr.Ha

    044599505

    Veter

    044185907

    Rruga

    044262076

    Hogos

    044937817

    Rr.Sh

    049800806

    Sanko

    049342589

    Buroj

    049381314

    Rr.Bi

    049860645

    Rr.GJ

    049290267

    Dober

    044577213

    Rr."S

    044553012

    Rr.Sa

    049565258

    Rr.Ah

    044296023

    Bregu

    049661311

   

    044565201

    Gjerm

    044502930

   

    045561086

    Smrek

    049868658

    Millo

    +41786650305

    Rr.Lu

    049600523

    Rr.Be

    049839596

    Rr. A

    044115789

    Fshat

    044859164

    Llapq

    049697286

    Xhela

    049850841

   

    049624442

    Rr.Sa

    044846007

    Gumna

    045372588

    Rr.Ed

    049102201

    Rr.De

    049175554

    Rr.Ko

    049545798

   

    049154764

   

    049395414

    Gadim

    049583045

   

    049281683

    Kovra

    049691251

    Rr.De

    049573525

    Sadov

    044895071

    Rr.Be

    044832802

    Rr.M.

    045570656

    Rr.Al

    045432199

    Rr.Na

    049393489

    ka nderruar jetë

   

   

    Velek

    044883175

    Banja

    049310881

   

    044578793

   

    049847181

    Prele

    045549623

    Rr.Mu

    049191820

    Rr.Ba

    045655013

    Rr.Li

    044863848

    Novos

    045394456

    Novos

    045394456

    Pakas

    044876064

    Rr.M

    044872290

    Lumad

    044263383

   

    049252398

    Rr.Ud

    044743753

    Rr.Xh

    049444538

    Rr. R

    049535557

    Bregu

    045388013

    Rr.Iz

    045993900

    Fsh L

    045601412

    Rr.En

    049465522

   

    049669148

    Rr.C

    049277419

    Rr.Gu

    044127094

    Rr.Ar

    049307357

    Kabas

    049720005

   

    049564141

    Rr.Ko

    049359627

    Rruga

    044888155

    Rr. M

    044726940

   

    044491766

    Bregu

    049217317

   

    045203266

   

    045687002

    Pakas

    045663739

   

    044863911

    Rr.Ku

    044740173

    I fshire nga anetaresimi

   

    045895429

    Gadim

    049457465

    Brada

    046111219

    Rr.Ha

    049607685

    Fshat

    044295443

   

    049933795

    Rr.Az

    049665136

    Radiv

    044855816

    Lupçi

    049112229

   

    045507884

   

    049830639

    Rr.Se

    045513900

    Rr.Di

    045254662

    Rr.I.

    044700937

    Rr.Ba

    044352842

    Rr.28

    049288224

    Rr.Ça

    045350719

    Kllok

    049342685

    Rruga

    049334623

    Gjerm

    044767655

    Rr.Mu

    049171781

    Nered

    044746687

    Rruga

    044734852

    Gjila

    045331415

    Rr.Yl

    045699010

    Faruk

    044730906

    Radac

    046150487

    Orlla

    043726216

    nuk ka

    Rr.Hi

    044398724

   

    044599749

   

    049825601

    Rr.Bi

    049416491

    Fushë

    045666869

    sarandamorina [email protected]

    Gjerm

    049148659

   

    049881407

    Llapu

    049181013

    Gjila

    045452134

   

    045705077

    Rr.Dr

    044643344

    Kosht

    049885356

    Fshat

    049434661

    Rr.Sy

    049724725

    Rr.2

    049666327

    Lagja

    049407628

    Prish

    049185938

    Rr.17

    044765205

    Rr.17

    044727177

    Mati

    049416847

    Darda

    049662608

    Rr.Sh

    044164397

   

    044403788

    Rr.En

    049878406

    Rr.Ag

    045711237

    Rr.Pe

    049599848

   

    045545398

    Rr. R

    045559795

    Gërgo

    044757332

    Apolo

    049171229

    Rr.Ri

    044172988

    Gjerm

    045821831

   

    046112591

    Fshat

    049336027

    Darga

    049126867

    Rr.Ne

    049255829

   

    044230122

    Rr.Br

    049157855

    Rr.Pa

    045847773

   

    049530532

    Kosht

    049365994

    Godan

    045653283

    Rr. I

    049647761

    Fshat

    049245286

    Plesh

    049889444

    Rr.Ib

    049106268

   

    +33753326205

   

    044142329

    Rr.Mu

    045599279

    Dober

    044772409

    Rezni

    44780218

    Rr.Me

    044312996

    Darda

    044106887

    Rr.De

    049883583

   

    045715745

    Rr.De

    049867067

    Brada

    049491228

    Hodon

    044260282

    Rr.Mi

    044924490

    Hogos

    049322948

    Ali P

    049476463

   

    049684271

    Novos

    049646622

    Rr.Ab

    049653955

    Rr.Ab

    049496011

    Rr.Sy

    044558603

    Rruga

    044282279

    Ymer

    045801818

    Ymer

    044442209

    Rr.We

    045219442

    Rr.Ad

    044116136

    Darda

    044277751

    Ulpia

    049654045

   

    044934582

    Sfeqe

    049394494

    Rr.Fa

    045914527

   

    049299216

    Rr.Mu

    044703169

    Rr.Në

    045697456

    Rr.Az

    044360996

    Fushë

    045468738

    Oshla

    049485301

    Rr.Sh

    044880585

   

    049292167

   

    049872987

    Rr.Ag

    049400962

    Rr.Xh

    049477885

    Rruga

    049148045

    Kukli

    048311123

   

    049304889

    Rr.Br

    049895271

    Rr.Za

    049193124

   

    044225355

   

    045903231

    Rr.Ve

    049891242

    linddivey7[email protected]

    Rr.Es

    045202683

    Veter

    045274352

   

    045954664

   

    045553381

   

    049106676

   

    049875789

    Rr.Is

    044773770

    Rr.Xh

    049858775

    Strel

    049595214

    Gjyle

    049799187

    Mitro

    049231111

    Rr.Sa

    045569741

   

    044903944

    Bresj

    044633607

    Stano

    049334390

    [email protected]@gmail.com

   

    044674027

   

    045383755

    Rr.Be

    045530950

    Darda

    049690680

    Rr.Id

    049690680

   

    045388137

    Fshat

    049232351

    Rr. B

    049245871

    Sopij

    045513016

    Rr.Br

    049300916

    Tanko

    044341913

    Gushi

    049376007

    Gradi

    044903152

    Rr.Pa

    044614435

    Isniq

    049556075

    Stano

    049554336

    Rr.Ma

    044885286

   

    044654760

    Rr.Jo

    044464364

    Kabas

    044193852

    Rr.17

    045111917

    Gumna

    045111917

    Rr.Il

    044702317

   

    045545018

   

    044603174

   

    045387060

    Lgj I

    044723358

    Stano

    049293151

    Rr.Mu

    049123875

   

    049643642

    Veter

    049136598

    Rr Xh

    045468248

    Hajva

    045426146

    Rr.Fe

    049150033

    Medin

    049551181

    Gjerm

    043922049

   

    043922049

   

    049131399

   

    049521191

    Rr.Ba

    049876061

   

    044170331

    Kmeto

    045593971

    nuk ka-I fshire nga anetaresimi

   

    045655312

    Rr.Fa

    049817717

   

    049204530

    Sllat

    044868893

    Rr.Tr

    049208668

    Mati

    044477337

    Slivo

    049431171

    Gadim

    044606631

    Rr.A

    044429100

    Rruga

    044134945

    Llozh

    049460452

    Cërni

    044879761

    Koper

    044724083

    Rashi

    044690634

    Rr.Ag

    049876852

    Rr.Ha

    049492919

    Fshat

    049285577

    Rr.Ah

    049251178

    Fshat

    049614727

    Betej

    044168745

   

    4917621925672

    Fasha

    044719889

   

    044644806

    Shtit

    049253052

   

    049477910

    Rr.Sh

    048660212

    Rr.Mi

    045309013

    Rr.Ri

    045889656

    nuk ka email

   

    044803003

    Rr.Za

    043974335

    Rr.Re

    045648884

    Rr.Wi

    049417786

   

    045359262

    Cërni

    045660096

    Sfeqë

    044914649

    Fshat

    045581489

   

    045654901

    Rr.Në

    044560140

    Rr.Al

    049193973

    Billu

    049156027

    Billu

    049423127

    Rr.Sh

    049669478

    Grama

    044461884

    Gjerm

    044776714

   

    049327765

    Luboz

    049547773

   

    049449669

    Kashi

    044784519

    Talin

    045429231

    Rr.Az

    049146126

   

    049262000

    raxhijex[email protected]

   

    049209705

    Hajva

    045952233

    Rr.Mu

    049115093

    Rr.Be

    043910295

    Rr.Ag

    049630870

    Çikat

    044952560

    Gllog

    044625067

    Rr.Ku

    043946864

    Ulpia

    044495168

   

    049338886

   

    049366605

   

    049275537

    Banul

    045532517

    Nënt

    044415680

    Rr.Ba

    048500016

    Novos

    045261694

    Rr.Mu

    044937680

    Budri

    045546929

    Sllat

    045533432

   

    048673292

   

    044821048

    Rr.Ho

    049833878

    Rr.Xh

    044994339

    Rr.Zo

    044524985

    Rr.Je

    049645955

    Rr.Ad

    045294979

    Rr.Bi

    049769882

    hizrika[email protected]

    Cadde

    043821721

    Rr.Az

    049430554

   

    41786863372

   

    045912843

    Rr.Mu

    046991111

    Rr.Me

    049939838

    Rr.Na

    049785261

    Mirad

    044509643

    Shtim

    044917047

    Ulpia

    045464739

    Rr.De

    049796246

    Fshat

    045557530

   

    043911995

    Mati

    044468100

   

    044935033

    Rr.Ba

    045570220

    Ul. E

    049760330

    Mati

    049424983

    Rr.Dë

    045455500

    Rr.Ha

    044215946

    Ulpia

    045430700

    Palen

    045302028

    Banji

    045566348

    Gjyle

    045936716

    Lagja

    044819079

    Rr. D

    045313373

    Rr.Ha

    049607101

    Rr.Qa

    049386648

    Rr.Am

    049463233

   

    049824844

   

    044127949

    Nekod

    048880089

    Begun

    044434931

    Lando

    048184451

    Rruga

    049899628

    Koret

    049139974

    Rr.Ra

    049499860

    Rr.Ar

    049334230

    Lagja

    044549893

   

    049395297

    Rr.Ag

    045299111

    Rr.Is

    044181329

    Fshat

    044996140

    Rruga

    044191425

    Rr.A

    045524657

    Verbi

    045586346

    Rr.Xh

    046180989

    Rr.Al

    044901347

    Rr.Ku

    044917984

    Kllok

    049872285

    Rr.Fa

    049472893

    Rr: "

    045851819

    Rr.Ad

    049556822

   

    049479055

    Rr.Fa

    049335859

   

    049131402

    Reçan

    045479867

    Pajaz

    045910109

   

    045642557

    Rr.Al

    044388917

    Rr.Fl

    044361176

    Rr.Ne

    043995851

    Lagja

    043557657

    Rr.Al

    045900955

   

    049445070

    Rr.Sk

    044345313

    Lagj.

    045848023

    Small

    044919657

    Bajçi

    045210790

    Bajçi

    045608633

    Koper

    045216992

    Zajm

    045653948

    Rr. B

    044888986

    Shkoz

    045268075

    Fshat

    043996669

    Zapll

    049486318

    Rr.Be

    049326394

    Rr.Is

    044874691

    Rr.Fa

    049192975

    Rr.Re

    045526589

    Rr.Ko

    044856390

    Prugo

    044884362

    Rr.Al

    044745523

    Pasom

    049180885

    Rr.Hy

    049837080

    Rr.Fa

    049247683

    Rr.Ne

    045378574

    Kashi

    049470078

   

    045212077

    Rr.Oh

    049899343

    Bardh

    044844661

    Rr.Vë

    043544392

    Fshat

    045621287

    Rr.Me

    048400366

    Rr.Mu

    049538298

    RR.M.

    044133308

    Rr.Vu

    049318133

    Selve

    049956339

    Llash

    049646282

    Rr.Mu

    049329473

    Zhili

    049845688

    Fshat

    045643045

    Fshat

    045643046

    Rr.M

    044501094

    Rr. M

    044871649

    Rr.Bi

    045225337

    Gjerm

    +491796041109

    Rr.Ym

    044205855

    Rr. A

    049129201

    Ulpia

    049261251

    Llazi

    043902926

    Rr. L

    044907209

    Rr. E

    044849506

    Brodo

    049462420

    Rr. K

    044873952

    Rr. A

    049249225

    Rr.Br

    049106386

    Veter

    045535901

    Ruga

    043971479

    Fshat

    043832381

    Rr.Fe

    045653515

    Rr.Ti

    044531042

    Rr.To

    049387808

    Rr.Je

    049150877

   

    044936155

    Rr.Ha

    045228190

   

    049798012

    Rr.Ny

    043555008

    Medin

    048502505

    Rr.Za

    045586067

    Mirad

    044170560

   

    049602824

    Rr.Mu

    045207181

    Rr.Gj

    044805564

    Pjetë

    049431446

    Sheri

    049126697

    Cadd

    044423396

    Sapni

    049409107

    Komog

    045313499

    Zabel

    044476254

    Llapu

    44369059

    Kostë

    49546626

    Rr.Ar

    44952155

    Rr. 2

    :045641311

    Rr.Me

    44655412

    Talin

    44736226

    Vrani

    49878784

    Lagja

    045666679

    Semet

    49435208

    Novos

    :+491639764510

    Kodra

    :044299631

    Rr.Sa

    49200630

    Rr.Mu

    44817457

    Rr. N

    49689733

    Rr.Na

    44488659

    Rr.Bi

    049884785

    David

    044303019

    Ulpia

    044423336

    Carra

    049443542

    Rr.Al

    045980296

    Rr.Mb

    049832324

    Rr.De

    049249722

    Raush

    049678953

    Rr.An

    049149946

    Rr.An

    044187309

    Rr. P

    048560460

    Pjetë

    048209810

    Pjetë

    043821152

    Rados

    049251520

    Rr.Me

    049586450

    Koren

    044304978

    Rr.Ve

    046187496

    Fsh.

    049671241

    Rr.Gj

    049453053

    Budak

    049839960

    Xhela

    049160479

    Rr.Du

    049207155

    Rr. E

    045240954

    Krush

    043528518

    Rr.Ve

    044827314

    Komog

    044508761

    Kosha

    048250923

    Rr. M

    045959626

    Pozho

    045416227

    Shupk

    045507680

    Arif

    049690901

   

    045207056

    Rr.Ah

    049181991

    Llapa

    049970903

    Komor

    049456516

    Rr.Mb

    049658616

    Carra

    044138442

    Lagja

    045897115

    Fshat

    043827765

    Rr. N

    044676650

    Rr.He

    049214212

    Fshat

    045328322

    Kaçan

    049426045

    Fushe

    045654832

   

    048654832

    Lipja

    045202575

    Rr.Sh

    049455920

    Rr.28

    049561156

    Cerni

    045437235

    Rr.De

    044725000

    Shtim

    044106996

    Rr-Nu

    045440107

    Rr.Bi

    044850444

    arian[email protected]

    Rr.Ar

    044631459

    Rr. M

    049644454

    Ali B

    049200740

    Rr. J

    049482332

    Zabër

    049319502

    Nekod

    044915706

    Baksh

    045832388

    Gjona

    043801854

    leonshllaku15[email protected]

    Mic S

    044968873

    Rr. A

    049525736

    Remni

    045874602

    Banul

    045818770

    Batll

    049111415

    Bello

    045678737

    Vrago

    045208158

    Lluga

    045967338

    Livoç

    044724348

    Rr.Is

    044656216

    Rr.Xh

    049618474

    Musht

    049636572

    Lagja

    049391070

    Ramja

    048228933

   

    048508764

    Stubë

    049674621

    Rr.Ti

    044170897

    Rr.Dr

    049860857

   

    049227427

    Rr.Mb

    049618679

    Arber

    045622621

    Lesha

    043523758

    Rr.Ha

    044905064

    Gjon

    045474561

    Rr.Gj

    049836197

   

    +41764477119

    Rr.Ze

    043743164

    Ali P

    045919885

    Rr.Bu

    045635669

    Vrani

    049892205

    Strel

    044662822

    Rr.Ul

    044866601

    Mihal

    045613436

    Rr.Sk

    044129166

    Rr. M

    045678455

Please reload the page to view the responsive functionalities